Potrebujete poradiť»
Infolinka od 7:00 do 18:00
0
0

Konský hnoj 5kg

  • 16.20€ s DPH

  • 13.50€ bez DPH

Katalógové číslo: KONSKÝ


Dostupnosť: Skladom
PRÍRODNÉ HNOJIVO Z KONSKÉHO TRUSU Organické hnojivo vyrobené zberom, sušením a granulovaním čistého konského trusu. Neobsahuje podstielku, ani žiadne iné zložky, ktoré znižujú účinnosť hnojív. Pochádza z vlastného chovu, od koní z voľného pastvinového ust

Organické hnojivo vyrobené zberom, sušením
a granulovaním čistého konského trusu.
POUŽITIE:
Hnojivo sa používa na základné hnojenie všetkých
poľnohospodárskych a okrasných kultúr, na ovocné
a lesné škôlky, parky a trávnaté plochy. Má vysoký
obsah organických látok, ktorý má priaznivý vplyv
na vlastnosti pôdy. Dodáva rastlinám potrebné živiny
v optimálnej forme. Aplikuje sa pred sejbou alebo
výsadbou s následným zapracovaním do pôdy.
Po hnojení sa odporúča pôdu zavlažiť. Prednostne
je určené pre rastliny, ktoré znášajú priame hnojenie
hospodárskymi hnojivami (rastliny I. trate po aplikácii
hospodárskych hnojív).
SKLADOVANIE:
Skladujte v originálnych obaloch na suchom mieste.
Chráňte pred mrazom, teplom, ohňom a priamym
slnečným žiarením.
DOBA POUŽITEĽNOSTI
Minimálne 3 roky od dátumu výroby uvedeného
na etikete.
VIZUÁLNE ZNAKY
Hnojivo pevného skupenstva, hnedozelenej farby
bez výrazného zápachu.
FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
~ hodnota pH (10% vodná suspenzia) 7 - 8
~ obsah sušiny v % minimálne 40
~ obsah spáliteľných látok v sušine v % minimálne 50
~ obsah celkového dusíka ako N v sušine
v % minimálne 1
~ obsah celkového fosforu ako P2O5 v sušine
v % minimálne 0,5
~ obsah celkového draslíka ako K2O v sušine
v % minimálne 0,5
~ obsah vápnika ako Ca v sušine v % minimálne 0,5
~ obsah horčíka ako Mg v sušine v % minimálne 0,25
~ častice pod 20 mm v % minimálne 100
Skutočný obsah dusíka ako N v % sušiny
vo výrobnej šarži: 1 – 2

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo
odevom.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár
vlažnou vodou a mydlom.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani
nefajčite.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/
ochranné okuliare/ochranu tváre.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s
právnymi predpismi.
POKYNY PRE PRVÚ POMOC
Všeobecné pokyny
V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr.
nevoľnosť, pretrvávajúce slzenie, začervenanie,
pálenie očí a pod.) alebo v prípade iných ťažkostí
kontaktujte lekára.
Prvá pomoc pri nadýchaní
Prerušte prácu. Opustite priestor, kde bola
vykonávaná aplikácia.
Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky
Zasiahnuté časti pokožky umyte vlažnou vodou a
mydlom. Pokožku potom dobre opláchnite. Pri väčšej
kontaminácii pokožky sa osprchujte.
Prvá pomoc pri zasiahnutí očí
Vypláchnite oči po dobu aspoň 10-tich minút veľkým
množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené
kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich.
Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť,
zlikvidujte ich.
Prvá pomoc pri náhodnom požití
Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému
vypiť asi pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie.
Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára
o prípravku, s ktorým sa pracovalo. Poskytnite mu
informáciu z etikety alebo karty bezpečnostných
údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup
prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné
konzultovať s Národným toxikologickým informačným
centrum – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie,
Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421(0)2 5477 4166.
Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte
návod na použitie.
Obsah rizikových prvkov a látok neprekračuje limity
platné v SR.

1kg zodpovedá približne 3,33kg vyzretého maštaľného hnoja.
DÁVKOVANIE


-Základné hnojenie 1,5-3kg na 10m2
-Základné hnojenieb 2-4kg na 10m2
-Balkónové kvety 150-250g na rastlinu/10l substrátu
-Zelenina a ovocie 250-350g na rastlinu/10l substrátu
-Ruže a trvalky 100-200g na rastlinu/10l substrátu
-Ihličnany a okrasné kry 600-750g na rastlinu/10l substrátu
-Parky a trávnaté plochy 1 - 2 kg na 10 m2

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!